Πολιτική Απορρήτου και Χρήση Cookies

Η Ιατρός Χριστίνα Καραμβέρη ( εφεξης καλούμενη «η Ιατρός») είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).
Η Ιατρός έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου, όχι περιοριστικά, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αλλά και των τυχόν εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών νομοθετικών διατάξεων που υφίστανται ή θα εκδοθούν κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η Ιατρός :
• σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των εργαζομένων, των ασθενών, πελατών και γενικότερα των αντισυμβαλλομένων της και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τους κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας στο μέγιστο βαθμό.
• έχει λάβει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
Μπορούν να συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν, μη περιοριστικώς, το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τις προτιμήσεις επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες μόνο όταν παρέχονται οικειοθελώς από εσάς. Ο ιστότοπος απευθύνεται σε γενικό κοινό, ωστόσο, δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα σχετικά με άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να υποβάλετε, για εσωτερικούς / διοικητικούς σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων και έρευνα για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της Ιατρoύ.
Η Ιατρός συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς για να παρέχει τις υπηρεσίες της. Προκειμένου η Ιατρός να παρέχει τις υπηρεσίες της σε εσάς με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και προκειμένου να επικοινωνεί μαζί σας και να διαχειρίζεται τα αιτήματα σας, είναι απαραίτητο να μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.
Η Ιατρός τηρεί τη γενική απαγόρευση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές αντιλήψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστική συμμετοχή, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικές λεπτομέρειες αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης ενός ατόμου. Όπου απαιτείται από την Ιατρό να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα, όπως δεδομένα υγείας για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας, η επεξεργασία αυτή θα πραγματοποιείται με αυστηρή τήρηση των νομικών απαιτήσεων και του ιατρικού απορρήτου.
Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Ιατρό θα πρέπει να είναι ορθές και να επικαιροποιούνται, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται ή διορθώνονται, όταν διαπιστώνεται πως είναι εσφαλμένα ή δεν συμμορφώνονται με τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους.

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Ιατρός επεξεργάζεται δεδομένα που συλλέγονται νομίμως μόνο για συγκεκριμένους, καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, όπως:
• Εξατομίκευση των υποκειμένων των δεδομένων όταν εισέρχονται σε επαγγελματικές σχέσεις με τον Υπεύθυνο Eπεξεργασίας, εκπλήρωση των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, που απορρέουν από την ιδιότητα του .
• Σύναψη και εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων βάσει συμβάσεων που υπογράφονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και σχετίζονται με την επιχείρησή του.
• Εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκεί ο ίδιος.
• Άλλοι σκοποί που απαιτούν επεξεργασία δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει, σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση να αποδείξει την ύπαρξη τυχόν λόγων επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Η Ιατρός μπορεί να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για:
• ασθενείς
• προμηθευτές
• παρόχους υπηρεσιών
• συνεργάτες
• αιτούντες, παραπονούντες
• εργαζόμενους
• καταγγέλλοντες

Χρόνος τήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων
Η Ιατρός διασφαλίζει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή της με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα Δικαιώματά σας
Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.
Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:
i.Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων.
ii.Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
iii.Το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων.
iv.Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ.
v. Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
vi.Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Πολιτική Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να καθιστούν λειτουργική την ιστοσελίδα, ή προκειμένου να βελτιώνουν τη λειτουργία της, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες στην Ιατρό. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη (Πάροχος Υπηρεσίας, IP διεύθυνση, τύπος προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, προηγούμενες ιστοσελίδες που έχει επισκεφθεί, χρόνος έρευνας διακομιστή) και δεν είναι εφικτό να αποδοθούν σε συγκεκριμένο χρήστη, και συνακόλουθα καμία ταυτοποίηση προσώπου δεν μπορεί να καταγραφεί στα συστήματά μας. Ο χρήστης παραμένει ανώνυμος.

Δήλωση περί Απορρήτου και περί χρήσης Cookies
Η Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται το απόρρητο των χρηστών. Με την πρόσβαση, περιήγηση ή χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, παρακαλούμε μην κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας και διαγράψτε τα cookies που έχουν τεθεί από την ιστοσελίδα.

Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
• Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@xeirourgos-karamveri.gr
• Μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:Λεωφόρος Κηφισίας 8, Αμπελόκηποι

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την Ιατρό. Σέβεται το δικαίωμά σας στην εμπιστευτικότητα και λαμβάνει προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, οργανωτικών και φυσικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Θέτει κατάλληλους περιορισμούς στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα και ελέγχους για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων.

Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα σας που θα συλλέγονται από την Ιατρό μπορεί να αποθηκεύονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα τυχόν απαιτείται. Εάν η Ιατρός χρειαστεί να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σας, θα λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με ασφάλεια και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ιατρού. Για το λόγο αυτό σας ενθαρρύνουμε να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική/ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές.

Λίγα λόγια για τον συντάκτη
Η ιατρός ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς». Από το 2015 είναι Eπιμελήτρια Γενική Χειρουργός στο νοσοκομείο Metropolitan, στο τμήμα Χειρουργικής Ογκολογίας και Περιτοναϊκής Κακοήθειας. Τον Οκτώβριο του 2017 ,μετά από διετή παρακολούθηση του Eυρωπαϊκού Σχολείου Περιτοναϊκής Κακοήθειας (European School of Peritoneal Surface Oncology), έλαβε το επίσημο Δίπλωμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας για την Αντιμετώπιση της Περιτοναϊκής Κακοήθειας. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του πανεπιστημίου Αθηνών με ερευνητικό αντικείμενο την εφαρμογή της υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας στον καρκίνο του παγκρέατος. Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τίτλο «Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο: Σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα» με τίτλο διατριβής «Προγονικά κύτταρα παχέος εντέρου και ο ρόλος τους στην καρκινογένεση». Είναι συγγραφέας πλήθους ανακοινώσεων και εργασιών με αντικείμενο την Περιτοναϊκή Κακοήθεια και την Υπέρθερμη Διεγχειρητική Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία ενώ έχει πολλές συμμετοχές και ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Ο Ιατρός δέχεται ασθενείς κατόπιν ραντεβού στο ιατρείο Αθηνών, Λεωφόρος Κηφισίας 8, Αμπελόκηποι.